mapa sajta english  
 
 
 
 
 
  GRANSKI SINDIKATI  
GS GIGMDIPP
GS IER
GS JSKD
GS kulture i umetnosti
GS ZSZ
GS medija
GS PUT
GS PRS
GS trgovine
GS TVIAP
GS penzionera
GS SITEL
GS UPIP
GS SEMUS
GS sportista
GS profesionalnih fudbalera
 
 
  REGIONALNA POVERENIŠTVA  
 
 
  Sekcija žena  
Sekcija mladih
Programski odbori
Centar za obrazovanje
Socijalno-ekonomski savet
 
   
 
 
NASLOVNA > OSNIVANJE NOVIH SINDIKATA
 
 
 

OSNIVANJE SINDIKATA

Prava zaposlenih na sindikalno organizovanje su definisana i garantovana:

- Ustavom Republike Srbije
- Zakonom o radu ("Služebni glanik RS", broj 61/05)
- Pravilnikom o upisu sindikata u registar sindikalnih organizacija ("Služebni glanik RS", broj 50/05)
- Konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada, kao i
- Opštim kolektivnim ugovorom.

Zaposleni, koji pristupaju Ujedinjenim granskim sindikatima "Nezavisnost", se takоđe, mogu informisati u samom sindikatu o Statutu UGS "Nezavisnost", programskim načelima i načinu rada.
Pre podnošenja zahteva za upis sindikata, novoformirani sindikat je u obavezi da obavesti granski sindikat kojem organizaciono pripada, o održavanju Skupštine, kojoj uvek prisustvuje neko od predstavnika tog granskog sindikata.

Pristupnice, informacije i materijale (dokumentaciju za održavanje skupštine, obrasce itd.) novoformirani sindikati preuzimaju od UGS "Nezavisnost", svog granskog sindikata ili regionalnog povereništva. Pripadnost granskom sindikatu zavisi od delatnosti preduzeća.

ČLANOM SINDIKATA SE POSTAJE POTPISIVANJEM
PRISTUPNICE UGS "NEZAVISNOST"!


Za sve informacije oko osnivanja sindikata javiti se Ivani Maletić, tel. 011/330 67 24.

Pravilnik o upisu sindikata u registar sindikalnih organizacija – PDF

Osnivanje sindikata je proces koji se odvija u nekoliko faza. Redosled koraka:

1.Organizovanje i održavanje Osnivačke skupština sindikata i donošenje odluka sindikata
Kompletno uputstvo za sindikate – Osnivanje sindikata - PDF

2.Podnošenje Zahteva za upis sindikata u Registar sindikalnih organizacija
Prilog 1 - Obrazac zahteva za upis sindikata – PDF
Prilog 1a - Upitnik za sindikate - PDF

3.Dobijanje Rešenje o upisu sindikata od Ministarstva rada i socijalne politike

4.Izrada pečata – pečat izrađuje Nadležna služba UGS "Nezavisnost"

5.Overa potpisa ovlašćenog lica u opštini ili sudu na OP obrascu
Prilog 2 - Obrazac OP za overu potpisa – PDF

6.Podnošenje prijave za dobijanje matičnog broja Republičkom zavodu za statistiku
Prilog 3 - Obrazac RJR-1S za dobijanje matičnog broja – PDF
Prilog 4 – Kako do matičnog broja - PDF

7.Podnošenje prijave za dobijanje poreskog indentifikacionog broja – PIB
Prilog 4 - Obrazac PR1 za dobijanje PIB - PDF

8.Otvaranje žiro računa u banci – ugovor o otvaranju računa, karton deponovanih potpisa

Svaku nastalu promenu u nazivu ili sedištu sindikata, imenu glavnog poverenika, izmenu ili dopunu Pravila o organizovanju i radu sindikata kod poslodavca neophodno je registrovati u Ministarstvu rada i socijalne politike. Faze u procesu registrovanja promene podataka sindikata:

1.Sindikat je dužan da u roku od 15 dana od nastale promene podnese zahtev za promenu podataka – održavanje sastanka sindikata i donošenje odluka o promeni

2.Podnošenje zahteva za promenu podataka sindikata
Prilog 5 - Obrazac zahteva za promenu podataka sindikata - PDF

3.Dobijanje Rešenja o izvršenim promenama podataka sindikata od Ministarstva rada i socijalne politike

4.Izrada pečata, na osnovu rešenja o promeni naziva sindikata

5.Overa potpisa u opštini ili sudu ukoliko je izabrano novo lice čije je ime i prezime uneto u Rešenje o promeni podataka sindikata
Prilog 2 - Obrazac OP za overu potpisa – PDF

6.Podnošenje prijave za promenu podataka u Obaveštenju o razvrstavanju (matični broj) Republičkom zavodu za statistiku ukoliko se promenio naziv ili sedište sindikata
Prilog 3 - Obrazac RJR-1S za promenu podataka kod matičnog broja - PDF

7.Podnošenje prijave za promenu podataka u Potvrdi o PIB-u Poreskoj upravi
Prilog 7 - Obrazac prijave za promenu podataka u potvrdi o PIB - PDF

8.Obavestiti banku o nastalim izmenama.

 
 
  KONTAKT  
MAILING LISTA
 
MOŽETE SE PRIJAVITI NA NAŠU MAILING LISTU >>>
  KAKO DA POSTANEM ČLAN?   DOKUMENTA UGS “NEZAVISNOST”  
     
Nušićeva 21,
11000 Beograd, Srbija
tel: (381 11) 330-6711 ;
324-4542, 330-6700 fax: (381 11) 3244-118
e-mail: nezavisn@eunet.rs
  Redakciju sajta možete kontaktirati na e-mail redakcija@nezavisnost.org  
PRISTUPNICA >>> - Statut sindikata
- Programska platforma
- Deklaracija
  Copyright © UGS Nezavisnost
designed by Canatlantic
NASLOVNA | O NAMA | RADNO-PRAVNA ZAŠTITA | VESTI | KONTAKT